Výsledek zápisu do 1. ročníku ve školním roce 2021/2022

ROZHODNUTÍ

o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Ředitelka základní školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Krakovany, okres Kolín, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání v Základní škole a Mateřské škole Krakovany, okres Kolín od školního roku 2020/2021 u dětí s těmito evidenčními čísly:

 

2021/1 2021/2 2021/3 2021/4 2021/5 2021/6
2021/7 2020/8 2021/10 2021/11 2021/12 2021/13
2021/14 2021/16 2021/17 2021/18 2021/19 2021/20
2021/21 2021/22 2021/23 2021/24 2021/25

 

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat ve lhůtě do 15 dnů od data zveřejnění tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitele Základní školy a Mateřské školy Krakovany, okres Kolín ke krajskému úřadu Středočeského kraje.

Podpis a datum podpisu ředitele školy: 20.4. 2021, Mgr. Jitka Holíková

Datum zveřejnění rozhodnutí : 20.4. 2021